your Kutus Kutus Shop

PRIVACY & COOKIES


Over ons privacybeleid
www.KutusKutus.International geeft om uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening te verbeteren. We verwerken enkel de informatie die we over jou en je gebruik van onze website hebben verzameld en die nodig zijn om dit te doen. Wij verstrekken uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening die daardoor wordt geboden.


De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/09/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. We leggen je ook uit op welke manier we uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hier leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan of laten bewaren, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webwinkel software
De Web winkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van one.com. Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van onze dienstverlening aan ons ter beschikking worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. one.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken.
one.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om beveiligingsmaatregelen te nemen. one.com gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen

E-mail- en mailinglijsten
one.com,

Onze website maakt gebruik van one.com, een derde partij die het e-mailverkeer afhandelt van deals met onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven. Alle bevestigingsmails die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van one.com.
one.com zal uw naam en het e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die via onze website geautomatiseerd is, ziet u de link 'uitschrijven'. Als je hierop klikt, ontvang je geen e-mail meer van onze website. Deze
kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonlijke gegevens worden verstrekt door one.com en veilig opgeslagen.
one.com gebruikt cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk zijn om e-mails te maken of te lezen.

one.com behoudt zich het recht voor om uw gegevens te wijzigen om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader informatie te delen met derden.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van one.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie te voorkomen en uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. one.com heeft geen toegang tot onze inbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Wij gebruiken STRIPE en PAYPAL om (een deel van) de betalingen in ons webwinkelplatform te verwerken. KCLshop.eu verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

kutuskutus.innternational heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
kutuskutus.innternational behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader (geanonimiseerd) gegevens te delen met derden. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van STRIPE en PAYPAL waarvoor zij derden inschakelen.
kutuskutus.innternational bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
We verzamelen reviews via het platform WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij uw bestelling kunnen beoordelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een ​​toelichting op uw review te geven. Als we je uitnodigen om een ​​review achter te laten, delen we je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen een recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om bij het verlenen van de diensten derden in te schakelen. Wij hebben hiervoor toestemming gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending en logistiek
Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van BPOST. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met BPOST delen. BPOST gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat BPOST onderaannemers inschakelt (verzending naaar het buitenland), stelt BPOST uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking

Facturering en boekhouding
one.com
We gebruiken de diensten om onze administratie en boekhouding via one.com bij te houden. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd, verzonden en bewaard. one.com is verplicht tot geheimhouding en uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

www.KutusKutus.International gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen, het doel van de verwerking is altijd direct gerelateerd aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden worden allemaal geheim gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kan www.KutusKutus.International worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar zullen wij ons best doen om de mogelijkheden die de wet ons biedt om daartegen te verzetten te realiseren.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze dienstverlening. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit ook interpreteren als een vergeetverzoek. Wij dienen facturen in met op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen om uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens bewaren wij dan ook zolang de daarvoor geldende termijn verstrijkt
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot ons klantprofiel en documenten waar wij bestellingen naartoe sturen.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen wij ter voorkoming van misbruik van afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u het gebruikt,
Indien u gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u om identificatie vragen. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek. wij administreren geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier verwerken.

Recht op inzage
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten verwerken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Stuur als je verzoek wordt ingewilligd: we sturen je een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze verstrekken naar het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op rectificatie
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten uitvoeren. Een verzoek daartoe kunt u richten aan onze contactpersoon
voor privacykwesties. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen we je een bevestiging op het e-mailadres waarvan we weten dat de gegevens zijn gewijzigd.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Stuur als
wij sturen u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat uw verzoek wordt ingewilligd en de gegevensbeperking blijft totdat u deze beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten uitvoeren door een andere partij. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek Indien ingewilligd, zullen wij u per e-mail kopieën of kopieën sturen van alle informatie over u die bij ons bekend is, die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons zijn gemaakt door andere verwerkers of derden. Wij kunnen in zo'n geval geen dienstverlening meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van www.KutusKutus.International. Als u bezwaar maakt, zullen we de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij u afschriften en / of kopieën van gegevens die wij (hebben) verwerkt ter beschikking stellen en de verwerking definitief staken. Bovendien heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering.
Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies van het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst als onderdeel van de "Analytics" -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang interpreteren met andere datasets en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en -producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meeste vind je echter altijd op deze pagina
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we al gegevens hebben verzameld
met betrekking tot uw verwerking zullen wij u hierover per e-mail informeren.

Welke gebruikersgegevens verzamelen we?

Als u de website bezoekt, kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Uw IP-adres.

Uw contactgegevens en e-mailadres.

Overige informatie zoals interesses en voorkeuren.

Profielgegevens met betrekking tot uw online gedrag op onze website.


Waarom verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens om verschillende redenen:

Om uw behoeften beter te begrijpen.

Om onze diensten en producten te verbeteren.

Om u promotionele e-mails te sturen met de informatie waarvan wij denken dat u die interessant zult vinden.

Om contact met u op te nemen om enquêtes in te vullen en deel te nemen aan andere soorten marktonderzoek.

Om onze website af te stemmen op uw online gedrag en persoonlijke voorkeuren.


Beveiliging en beveiliging van de gegevens

we zetten ons in om uw gegevens te beveiligen en vertrouwelijk te houden. we hebben er alles aan gedaan om diefstal van gegevens, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking te voorkomen door de nieuwste technologieën en software te implementeren, die ons helpen alle informatie die we online verzamelen te beschermen.

Ons Cookiebeleid

we gebruiken cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen en informatie bevat waarmee de website de bezoeker kan identificeren en volgen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer, bestaan ​​alleen uit tekst, kunnen geen virussen bevatten en nemen vrijwel geen ruimte in op uw harde schijf. Er zijn twee soorten cookies: "Sessiecookies" en cookies die permanent op uw computer worden opgeslagen.

Zodra u ermee instemt dat onze website cookies gebruikt, gaat u ook akkoord met het gebruik van de gegevens die deze verzamelt met betrekking tot uw online gedrag (analyse van webverkeer, webpagina's waarop u de meeste tijd doorbrengt en websites die u bezoekt).

De gegevens die we verzamelen door cookies te gebruiken, worden gebruikt om onze website aan uw behoeften aan te passen. Nadat we de gegevens hebben gebruikt voor statistische analyse, worden de gegevens volledig uit onze systemen verwijderd.

Houd er rekening mee dat we met cookies op geen enkele manier controle over uw computer kunnen krijgen. Ze worden strikt gebruikt om bij te houden welke pagina's u nuttig vindt en welke niet, zodat we u een betere ervaring kunnen bieden.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen door naar de instellingen van uw internetbrowser te gaan.

Links naar andere websites

Onze website bevat soms links die naar andere websites leiden. Als u op deze links klikt, zijn wij niet verantwoordelijk voor uw gegevens- en privacybescherming. Het bezoeken van die websites valt niet onder deze privacybeleidsovereenkomst. Zorg ervoor dat u de documentatie over het privacybeleid leest van de website die u bezoekt vanaf onze website.

Beperking van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Op een gegeven moment wilt u misschien het gebruik en de verzameling van uw persoonlijke gegevens beperken. U kunt dit bereiken door het volgende te doen: Wanneer u de formulieren op de website invult, moet u controleren of er een vakje is dat u kan aanvinken als u uw persoonlijke gegevens niet wilt vrijgeven.

Als u al heeft ingestemd om uw gegevens met ons te delen, neem dan gerust contact met ons op via e-mail en we zullen dit graag voor u wijzigen. we zullen uw persoonlijke gegevens niet verhuren, verkopen of verspreiden aan derden, tenzij we uw toestemming hebben. We zouden dat kunnen doen als de wet ons dwingt. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt wanneer we u promotiemateriaal moeten sturen als u akkoord gaat met dit privacybeleid.Contact details
www.KutusKutus.International
hubert lampolaan 11

2050 Antwerpen

Belgie

T +32 485021237

E info@balihealingoil.eu
Contactpersoon voor privacyzaken: deliani lase
voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via: info@KCLshop.eu